СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Громадська організація «Всеукраїнська асоцiацiя iнфекцiонiстiв»  (надалi – Асоцiацiя) – всеукраїнська громадська органiзацiя, яка на основi добровiльностi, професiйної спiльностi iнтересiв об’єднує громадян України для реалізації мети та завданнь, передбачених цим статутом.

1.2. Асоцiацiя дiє на засадах самоврядування i поширює свою дiяльнiсть на всю територiю України.

1.3. Асоцiацiя діє на основі Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та чинного законодавства і цього Статуту.

1.4. Асоцiацiя набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації.

Асоцiацiя має самостійний баланс, рахунки в установах банку, свою символiку, печатку та інші реквізити, які затверджуються Президією. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.5. Асоцiацiя користується правом набувати та володіти рухомим та нерухомим майном, від свого імені укладати угоди, отримувати майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки бути позивачем і відповідачем у суді.

1.6. Асоцiацiя є неприбутковою організацією і її діяльність не обмежується строком.

Асоцiацiя відповідно до чинного законодавства України підтримує прямі міжнародні зв’язки, укладає відповідні угоди і контракти, бере участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.7. Повна назва українською мовою – Громадська організація «Всеукраїнська асоцiацiя iнфекцiонiстiв».

Скорочена назва українсько мовою –  ВАІ.

1.8. Асоціація може мати поштову адресу, що не збігається з адресою реєстрації

Юридична адреса Асоцiацiї:

46001 м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, Медичний університет ім. І.Я. Горбачевського.

 II. МЕТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА АСОЦІАЦІЇ АСОЦIАЦIЇ.

2.1. Основною метою діяльності Асоцiацiї є сприяння збереженню i зміцненню здоров’я українського народу, розвиток національної практичної медицини, медичної науки й освіти шляхом розробки питань теорії та практики в галузі інфектології, суміжних дисциплін та законних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Асоцiацiї є:

 • вирішення професійних, соціальних, правових питань дiяльностi членів Асоцiацiї;
 • сприяння науково-медичній та практичній допомозі органам охорони здоров’я у справі поліпшення обслуговування населення у сфері інфекційних хвороб і впровадженню у практику передового досвіду та найновіших досягнень науки;
 • узагальнення передового досвiду роботи практикуючих лiкарiв i новаторiв у боротьбi з iнфекцiйними хворобами;
 • сприяння розробці навчальних планів і програм викладання інфекційних хвороб у вищих навчальних закладах 1 – 4 рівнів акридетації.

2.3. Для вирішення статутних завдань Асоцiацiя в установленому порядку:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю відокремленими підрозділами Асоцiацiї;
 • проводить самостійно та разом з іншими науковими товариствами з’їзди та конференції для обговорення наукових i органiзацiйних питань iнфектологiї та суміжних дисциплін;
 • співпрацює з медичними журналами за профілем Асоцiацiї, рецензує і готує до видання наукові та науково-популярні праці в галузі інфектології;
 • висуває кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти Національної Академії наук України,  Національної Академії медичних наук України, інші галузеві Академії наук, члени зарубіжних академій, рекомендує до присвоєння почесних звань та урядових нагород;
 • рекомендує роботи членів Асоцiацiї на здобуття Державних премій, присудження іменних премій;
 • створює, за необхідності, секції, комісії, комітети для вирішення окремих питань, що постають перед Асоціацією;
 • може вступати у правові відносини та об’єднуватись з іншими вітчизняними і зарубіжними науковими товариствами для спільного вирішення проблем, актуальних для обох сторін;
 • співпрацює з державними органами управління охорони здоров’я, лікувально-профілактичними установами, суспільними та іншими науковими товариствами для здійснення статутних завдань.

2.4  . Для здійснення своєї мети (цілей) Асоціація має право:

 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • надавати відповідно до законодавства України фінансову допомогу і підтримку членам Асоціації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя, а також внесення на розгляд пропозиції по удосконаленню системи охорони здоров’я і медичної допомоги населенню;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі), при цьому матеріали, які розповсюджуються Асоціацією;
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, що необхідно для здійснення статутної діяльності;
 • здійснювати відповідно до закону господарську діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації та через них видавати інформаційні буклети, поштові марки, конверти та здійснювати переклад книг, журналів;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
 • створювати інформаційний портал (сайт) Асоціації;
 • здійснювати інші права та використовувати інші форми діяльності які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

2.5   Створена Асоціацією юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.6   Асоціація також користується всіма іншими правами, які не заборонені та передбачені законодавством України для громадських організацій.

ІІІ. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ. 

3.1. Членами Асоціації можуть бути  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,  досягли 18 років, дотримуються цього Статуту.

3.2. Асоцiацiя складається з індивідуальних членів. У діяльності Асоцiацiї можуть брати участь почесні члени.

3.3. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України за професією лікарі-інфекціоністи та лікарі суміжних спеціальностей, науковці, викладачі медичних вищих навчальних закладів, училищ тощо, які підтримують основні завдання і мету діяльності Асоцiацiї та беруть участь у їх реалізації.

3.4. Почесними членами Асоцiацiї можуть обиратися громадяни України та iнших країн, що мають особливi заслуги в розвитку медицини і дiяльностi Асоцiацiї.

3.5. Для вступу до Асоцiацiї індивідуальні члени подають заяву, про вступ до Асоцiацiї, до Президії Асоцiацiї через керівний орган місцевого відокремленого підрозділу.

Заява про вступ розглядається на найближчому засіданні Президії Асоціації по закінченні 3 місяців після дати подання заяви. За результатами розгляду заяви приймається рішення про прийняття або відмову у прийнятті кандидата у члени Асоціації. Кандидат зобов’язаний прийти на засідання Президій, про яке він письмово інформується. Рішення про прийняття у члени приймається шляхом голосування простою більшістю голосів членів Президії, присутніх на засіданні. У разі відмови у прийнятті у члени Асоціації, питання про прийняття даного кандидата у члени Асоціації може бути повторно  розглянуто Правлінням за його (кандидата) клопотанням не раніше, ніж через три місяці.

3.6. У тому ж порядку здійснюється вихід з Асоціації при добровільному виході індивідуальних членів.

3.7. Почеснi члени обираються за поданням Президiї Правлiння на З’їздi,  а в перiод мiж З’їздами – Пленумом Правлiння звичайною бiльшiстю голосiв. Почесним членам Асоцiацiї видається диплом.

3.8. Членство в Асоціації засвідчується Посвідченням члена Асоціації, зразок якого затверджується Правлінням Асоціації.

3.9. Члени Асоцiацiї мають право:

 • обирати делегатів на з’їзди та бути обраними до статутних органів;
 • подавати запити до Правління Асоцiацiї та отримувати повну інформацію з будь–яких питань діяльності Асоцiацiї;
 • виносити питання на розгляд керівних органів Асоцiацiї;
 • отримувати повну інформацію про діяльність Асоцiацiї та допомогу в захисті своїх законних інтересів;
 • відкрито висловлювати та відстоювати свої погляди, оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;
 • мати доступ до фінансових та інших звітів Асоціації;
 • добровільно вибувати з лав Асоціації за власним бажанням, повідомивши про це у письмовій формі Правління.

3.10. Члени Асоцiацiї зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту та рiшень керiвних органiв Асоцiацiї;
 • пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Асоціації;
 • регулярно сплачувати членськi внески. Почесні члени не зобов’язані платити членські внески, хіба що самі бажають матеріально підтримати Асоцiацiю.
 • брати участь у діяльності Асоцiацiї.

3.11. Членство в Асоцiацiї припиняється з моменту:

 • добровільного виходу вiдповiдно до поданого до Правлiння Асоцiацiї заяви індивідуального члена.
 • невиправданого несплачення членських внескiв впродовж двох рокiв;
 • за рiшенням Правлiння Асоцiацiї, коли дiяльнiсть членів є шкiдливою для Асоцiацiї;
 • у випадках припинення дiяльностi Асоцiацiї.

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦIАЦIЇ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ. 

4.1. Керiвними органами Асоцiацiї є:

 • З’їзд делегатiв;
 • Правлiння Асоцiацiї;
 • Президія Асоцiацiї.

4.2. Контролюючим органом є:

 • Контрольна комiсiя.

4.3. Найвищим керівним органом Асоцiацiї є З’їзд делегатiв, постанови i рiшення якого є обов’язковими для всiх членiв Асоцiацiї.

4.4. З’їзд скликається не рiдше одного разу на 5 років.

4.5. Черговий та позачерговий З’їзд скликається за iнiцiативою Правлiння Асоцiацiї, Контрольної комiсiї, на вимогу 1/3 відокремлених підрозділів для вирiшення невiдкладних питань.

4.6. Про час, мiсце проведення, порядок денний З’їзду Правлiння повiдомляє відокремлені підрозділи Асоціації не пізніше, як за 60 днiв до початку, а проекти документiв надаються їм не пiзнiше 30 днiв.

4.7. Засідання З’їздів можуть проводитися із застосування сучасних засобів зв’язку (телефонна конференція, відео-конференція, Інтернет – конференція), про що попередньо повідомляють делегатів.

4.8. У випадку відсутності одного із делегатів на З’їзді він може проголосувати  через телефон, відео-конференцію, Інтернет – конференцію, у такому випадку його проголосоване рішення має надійти протягом 3 днів додатково у письмові формі. У такому випадку рішення, які були прийняті на З’їзді, вважаються легітимними після надходження відповідних підтверджень у письмові формі.

4.9 Делегати на З’їзд обираються на засiданнях відокремлених підрозділів Асоціації пропорцiйно до числа членів, за квотою визначеною Президією.

4.10. З’їзд вважається правомочним при наявностi 2/3 обраних делегатiв.

4.11. На З’їздi Асоцiацiї:

 • обираються члени Правлiння, Контрольної комiсiї та Президент Асоцiацiї строком на 5 років;
 • заслуховуються та затверджуються звіти Правління, Президента Асоціації, Контрольної комісії та приймаються по них рішення;
 • заслуховуються наукові доповіді членів Асоцiацiї;
 • обговорюються, коригуються i приймаються проекти документів з  питань, які у компетенції Асоцiацiї;
 • визначається напрямки діяльності Асоцiацiї;
 • розглядаються скарги членів Асоціації на рішення, дії чи бездіяльності в керівних органів Асоціації;
 • приймаються рішення про присвоєння звання Почесного члена;
 • затверджується Статут і вносяться зміни або доповнення до Статуту;
 • встановлюється розмір внесків членів Асоцiацiї;
 • реалізується право власності на кошти та майно Асоцiацiї;
 •  приймається рішення про припинення діяльності Асоцiацiї.
 • призначається ліквідаційна комісія.

4.12. Рiшення на З’їздi приймаються простою бiльшiстю присутнiх делегатiв вiдкритим голосуванням.

4.13. У перiоді мiж З’їздами дiяльнiстю Асоцiацiї керує Правлiння Асоцiацiї.

4.14. Кiлькiсть членiв Правлiння вирiшується на З’їздi. Бажано, щоб в члени Правлiння було обрано по одному представнику вiд кожного відокремленого підрозділу. За посадами до складу Правління входять Президент, заступники, секретар, скарбник та члени Правління.

4.15. Правлiння Асоцiацiї збирається на пленумі, в разi необхiдностi, але не рідше, як один раз на рiк. Засiдання Правлiння дiйснi за наявностi не менше половини членiв Правлiння. Рішення Правлiння Асоцiацiї оформляється відповідним протоколом та підписується Президентом Асоціації.

4.16. Компетенцією Правління Асоцiацiї є:

 • обрання членів Президії;
 • створення (ліквідація) юридичних осіб (товариств, підприємств),
 • прийняття рiшень з усiх питань дiяльностi Асоцiацiї, за винятком тих, що є компетенцiєю З’їзду;
 • спрямовує роботу Асоціації згідно з Статутом та рішеннями Асоціації, вирішує поточні питання роботи Асоціації;
 • координація дiяльності відокремлених підрозділів Асоціації;
 • рекомендування делегатiв на мiжнароднi з’їзди та конференцiї;
 • прийняття рішень про створення та припинення діяльності  юридичних осіб (підприємств, товариств), відокремлених підрозділів, засобів масової їнформацї та затвердження положення про їх діяльність;
 • скликає черговий позачерговий та З’їзд Асоцiацiї, вносить питання на розгляд;
 •   виконує інші функції, які надані цим статутом.

4.17. Всі питання на засіданнях Правління Асоцiацiї вирішуються простою більшістю голосів присутніх у ході прямого, відкритого, рівного голосування.

4.18. У перiод мiж пленумами функцiї Правлiння виконує його Президiя.

4.19. Президiя обирається з членiв Правлiння у складi: Президента, заступникiв, секретаря, скарбника та членiв Президiї. Кiлькiсть членiв Президiї встановлює Правлiння Асоцiацiї.

4.20. Президiя проводить засiдання не рiдше 1 разу на 6 мiсяцiв.

4.21. Президiя Асоцiацiї:

 • затверджує структуру та кошторис витрат на утримання робочих органів;
 • приймає рішення про вступ та вихід із членів Асоціації;
 • затверджує взірці печатки, штампів та символіки Асоцiацiї;
 • скликає (призначає місце, дату і час) засідання Правління Асоціації;
 • здійснює іншу дiяльнiсть, яка не є компетенцією З’їзду чи Правління Асоцiацiї.

4.22. Засідання Президії правомірні при наявності 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів.

4.23. Президент Асоцiацiї:

 • представляє Асоцiацiю в стосунках з органами державної влади, іншими юридичними і фізичними особами;
 • укладає угоди і контракти з юридичними особами та трудові договори з фізичними особами;
 • відкриває і закриває рахунки в установах банків, підписує фінансові та інші документи;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами Асоцiацiї;
 • втілює у життя рішення керівних органів Асоцiацiї;
 • організовує заходи Асоцiацiї, скликає Президію та у виняткових
 • випадках Правління  Асоцiацiї і головує на їх засіданнях;
 • визначає обов’язки своїх заступників  та розподіляє обов’язки між членами Президії та Правління;
 • забезпечує ведення діловодства, інформаційного зв’язку між Асоціацією її відокремленими підрозділами та іншими організаціями;
 • організовує бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність Асоціації;
 •  вирішує інші питання по виконанню планових завдань, крім тих, що є компетенцією З’їзду, Правління чи Президії.

4.24. На час відсутності Президента Асоціації його функції виконує один із заступників.

4.25. Контрольна(ревізійна) комiсiя обирається в кiлькостi 5-7 осiб на З’їзді i є пiдзвiтною лише З’їздовi. Діяльність комісії регулюється Положенням, затвердженим Правлінням Асоцiацiї.

4.26. Контрольна (ревізійна) комiсiя здійснює контроль за дотриманням статутними органами Асоціації та її членами, вимог Статуту та інших нормативних документів Асоціації.

4.27. Контрольна (ревізійна) комiсiя здійснює:

 •  контроль за дотриманням об’єктами контролю їх повноважень при  прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні  затверджених програм та заходів;
 • контроль за витрачанням коштів та майна, відповідністю їх  використання затвердженому кошторису та програмі;
 • контроль за ефективністю використання майна Асоціації;
 • підготовку та доведення до відома З’їзду  результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;
 • складання та подання на розгляд та затвердження З’їзду Асоціації висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Асоціації;
 • проводить ревізію фінансової діяльності організацій і установ, які  підпорядковані Асоціації;
 • виконує інші контрольні функції.

4.28 Для виконання повноважень, віднесених до компетенції Контрольної (ревізійної) комiсiї, кожен з її членів має право:

 • безперешкодного доступу до всіх приміщень Асоціації та  підконтрольних підприємств, установ, організацій, відокремлених підрозділів;
 • доступу до документів, що використовуються чи розробляються в процесі роботи об’єктами контролю, до документів про облік матеріальних цінностей, про проведені розрахунки з третіми особами;
 • участі в засіданнях будь-яких керівних органів Асоціації.

4.29. Контрольна (ревізійна) комiсiя Асоціації для виконання завдань у межах своєї компетенції має право вимагати необхідну інформацію від керівних органів та відокремлених підрозділів. Контрольна (ревізійна) комiсiя Асоціації робить подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих по них рішень. Контрольна (ревізійна) комiсiя Асоціації може розглядати заяви, проводити перевірки з власної ініціативи.

4.30. Контрольна (ревізійна) комiсiя Асоціації скликається головою Контрольної (ревізійної) комiсiї по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 6 місяців. Рішення Контрольної (ревізійної) комiсiї Асоціації приймаються більшістю голосів і оформляються протоколами, підписаними головою Контрольної (ревізійної)  комiсiї Асоціації.

4.31.  Контрольна (ревізійна) комiсiя Асоціації повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні простої більшості членів Контрольна (ревізійна) комiсiя Асоціації.

4.32. Контрольної (ревізійної) комiсiї Асоціації підзвітна З’їзду Асоціації.

V. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦIАЦIЇ 

5.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Асоціації згідно із статутом.

5.2. Відокремлені підрозділи Асоціації не є юридичними особами.

5.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Асоціації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

5.4. Відокремлені підрозділи Асоціації керуються у своїй діяльності Статутом Асоціації та можуть діяти на підставі положення, яке затверджується рішенням Асоціації.

5.5. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Асоціації та забезпечують реалізацію завдань визначених статутом Асоціації.

5.6. Відокремлені підрозділи за рішенням Правління Асоціації  згідно із статутом наділяються функціями щодо управління майном Асоціації.

5.7. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює керівник, який призначається рішенням Правління Асоціації, на Зборах відокремленого підрозділу і діє на підставі положення про відокремлений структурний підрозділ, або на підставі довіреності.

5.8.У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до Асоціації.

5.9. Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити діяльності статуту Асоціації.

5.10. Рішення про припинення діяльності відокремленого структурного підрозділу приймається за рішенням Правління Асоціації згідно із статутом.

VI. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ. 

6.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Асоціації, Президента, Правління або З’їзду шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний отримати  письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 10 (десяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до З’їзду  Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Асоціації який скаржиться, а також члена Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення Президента – первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язано розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Президента дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до З’їзду,  який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 10 (десяти) робочих днів, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом – повторна скарга подається до З’їзду, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді, є підставою для скликання такого З’їзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги. Скарга на дії, бездіяльність або рішення З’їзду Асоціації  – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

VII. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ АСОЦІАЦІЇ. 

7.1. Асоцiацiя може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Асоцiацiя.

7.2. Асоцiацiя набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або в установленому державою порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених чинним законодавством.

7.3. Асоцiацiя також має право на майно та кошти, яке набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.4. Кошти і майно Асоцiацiї використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Асоцiацiї.

7.5 Асоцiацiя володіє, користується і розпоряджається власним майном відповідно до чинного законодавства. Стягнення на майно може бути застосоване лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.6. Асоцiацiя самостійно відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном, може бути позивачем і відповідачем у суді.

7.7. Члени Асоцiацiї не відповідають по зобов’язаннях Асоцiацiї, як і Асоцiацiя не відповідає по зобов’язаннях своїх членів.

7.8. Асоцiацiя може мати у власності будівлі, транспортні засоби, офісне обладнання та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

7.9. Джерела формування майна та коштів:

 • членських внесків;
 • добровільних пожертвувань, в тому числі і таких, що мають цільовий  характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі (в т.ч. і від нерезидентів);
 • коштів наданих іншими фізичними чи юридичними особами на реалізацію проектів;
 • коштів та майна, які надходять безоплатно або у вигляді   безповоротної фінансової допомоги;
 • кошти або майно, які надходять від ведення її основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 Податкового кодексу України;
 • пасивних доходів;
 •  інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.10.  Майно та кошти Асоціації не можуть бути предметом застави. Асоціація не вправі виступати гарантом, поручителем, авалістом за зобов’язаннями третіх осіб.

7.11. Асоціація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

7.12. Кошти та майно Асоціації не можуть вільно перерозподілятися між її членами, а використовуються для досягнення мети (цілей) і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

VIII. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ АСОЦІАЦІЇ.

8.1. Асоціація реєструється, як неприбуткова організація в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і в розмірах, передбачених законодавством.

8.2. Асоціація і створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає фінансову та статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам.

8.3. Обліковий фінансовий рік Асоціації співпадає з календарним. Перший обліковий фінансовий рік починається з дня її державної реєстрації.

8.4. Контроль за господарською діяльністю здійснюється з боку державних органів, в межах передбачених чинним законодавством.

8.5. Надання Асоціації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

8.6. Асоціація щорічно оприлюднює звіт по виконанню статутних завдань.

Усі керівні органи Асоціації мають у 30-денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо діяльності керівних органів та реалізації ними статутних завдань.

ІХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ. 

9.1. Змiни до Статуту та затвердження нової редакції Статуту приймаються рішенням З’їзду, якщо за нього проголосувало не менше ¾ всіх членів Асоцiацiї або делегатiв З’їзду шляхом відкритого голосування.

9.2. Про змiни, що сталися у статутних документах, та затвердження нової редакції Статуту Асоцiацiя повідомляє реєструючий орган у 30-денний термін.

Х. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО САМОРОЗПУСК АБО РЕОРГАНІЗАЦІЮ АСОЦІАЦІЇ. 

9.1. Діяльність Асоцiацiї може бути припинена шляхом її реорганізації, саморозпуску або за рішення суду (примусовий розпуск).

9.2. Реорганізація здійснюється за рішенням З’їзду, прийнятим більше ніж ¾  голосів усіх членів Асоцiацiї. Реорганізація здійснюється шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

9.3. Рішення про саморозпуск Асоціації, обрання ліквідаційної комісії,  порядок та термін проведення процедури припинення, термін для заяви претензій кредиторами, а також вирішення питання щодо використання коштів та майна Асоціації після її ліквідації відповідно до статуту, вирішується на З’їзді, якщо за те проголосувало більше ¾ усіх членів Асоцiацiї.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає органу, що її призначив.

9.5. У разі саморозпуску(ліквідації) Асоціації, її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за її рішенням на статутні або благодійні цілі іншій або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету

9.6. У випадку реорганізації Асоціації, її права та обов’язки переходять до її правонаступника.